GDPR

Ochrana osobních údajů Technické služby Tábor s.r.o.

Ochrana osobních údajů v podmínkách organizace Technické služby Tábor
1.    Úvodní informace
Organizace Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor, IČ: 62502565, v souvislosti s výkonem své činnosti zpracovává osobní údaje subjektů údajů. Údaje jsou zpracovány v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též pouze „GDPR“).

2.    Správce osobních údajů
Název (jméno) Správce:    Technické služby Tábor s.r.o.
Kontaktní údaje Správce:    Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor
IČ: 62502565, DIČ: CZ62502565
Kontakt: tel.: 724 050 850, info@tstabor.cz
Jméno a kontaktní údaje zástupce Správce:    Mgr. Jan Pávek LL.M. , jednatel, tel.: 381 201 243

3.    Účel a rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou získány na základě nejméně jednoho právního důvodu, shromažďují se a zpracovávají pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu.
Popis kategorií subjektů údajů, kategorií osobních údajů a účelů jejich zpracování:

Zaměstnanci
Shromažďování osobních údajů zaměstnanců Správce (jméno, příjmení, kontaktní údaje, r. č. a další údaje nezbytné k uzavření pracovněprávního vztahu a souvisejících evidencí a agend), zaznamenání, ukládání těchto údajů na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, zpřístupnění přenosem (např. předávání informací ČSSZ), blokování a likvidace údajů s využitím manuálních a automatizovaných prostředků.
Účel zpracování: plnění zákonných povinností Správce vyplývajících ze zvláštních předpisů (jmenovitě zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v pl. zn., a dalších).

Zákazníci
Shromažďování osobních údajů zaměstnanců zákazníků / zákazníků Správce (jméno, příjmení, adresa bydliště / podnikání, IČ, DIČ, kontaktní a další údaje nezbytné k uzavření smluvního vztahu a souvisejících evidencí), zaznamenání, ukládání těchto údajů na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, zpřístupnění přenosem, blokování a likvidace údajů s využitím manuálních a automatizovaných prostředků.

Účel zpracování:
1.    Splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
2.    Plnění zákonných povinností Správce vyplývajících ze zvláštních předpisů (jmenovitě zák. č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, v pl. zn., zákon č. 256/2001 Sb., zákon o pohřebnictví, v pl. zn., a dalších)

Dodavatelé
Shromažďování osobních údajů dodavatelů (OSVČ) Správce (jméno, příjmení, adresa bydliště / podnikání, IČ, DIČ, kontaktní a další údaje nezbytné k uzavření smluvního vztahu a souvisejících evidencí), zaznamenání, ukládání těchto údajů na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, zpřístupnění přenosem, blokování a likvidace údajů s využitím manuálních a automatizovaných prostředků.
Účel zpracování:
1.    Splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
2.    plnění zákonných povinností Správce vyplývajících ze zvláštních předpisů (jmenovitě zák. o DPH v pl. zn., a dalších)

Jiné kategorie subjektů údajů
Kamerový systém v areálu Klokoty – monitoring čerpací stanice PHM (provozovatelem je správce OÚ).
Externí zpracovatel ve smyslu GDPR není využíván.
Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.
4.    Doba uchovávání osobních údajů
V souladu se zásadami GDPR jsou osobní údaje ve formě, které umožňují identifikaci subjektů, uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění stanovených účelů.
Uchování osobních údajů nad rámec zákonem stanovených důvodů je vázáno na souhlas subjektu údajů.
5.    Práva subjektů údajů
Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účel zpracování osobních údajů, případně kategoriích údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Subjekt má právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě žádosti o uplatnění práv bude informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. V případě, že se subjekt údajů domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.
6.    Další informace
V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů je možné kontaktovat správce:
Písemně nebo osobně na adrese sídla: Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor

Telefonicky nebo emailem:
Mgr. Jan Pávek LL.M., jednatel, tel.: 381 201 243
Bc. Jana Jakubov, personalistka, tel.: 381 201 248
Ing. Monika Becková, zástupce pro oblast ochrany osobních údajů, tel. 720 206 345, monika.beckova@seznam.cz
Více informací o problematice ochrany osobních údajů včetně příslušných právních předpisů je možno získat též na internetové prezentaci zástupce zřizovatele – http://www.taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=65995